Amaç ve İlkeler

| 14 Ekim 2009 Çarşamba

AMAÇLAR VE İLKELER

Genç-Sen yapacağı çalışmaları aşağıdaki amaç ve ilkeler doğrultusunda belirler:

Çeşitlilik

Genç-Sen, milliyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim gibi farklılıkları gözetmeksizin tüm öğrencilerin eşit eğitim olanaklarına sahip olmaları hedefiyle çalışmalar yürütür. Bu nedenle her öğrencinin ana dilinde ve kendi kültüründe eğitim alabilmesini, eşit sosyal haklara sahip olmasını savunur. Farklılıklarımızı sorun olarak değil yaratıcı bir zenginlik kaynağı olarak görerek tüm öğrencileri kapsamayı hedefler. Bu kapsamın tek istisnası bir kesime yönelik ırkçı, cinsiyetçi, homofobik vb. ayrımcı bir yaklaşımla sözlü veya fiziksel saldırıların parçası olan öğrencilerdir.

İnsanca bir yaşam

Savaşların, öğrencilerin ve genel olarak toplum yararına olmadığının farkında olan Genç-Sen, tüm dünyada halkların barış ve kardeşlik içinde yaşamasını engelleyecek her türlü emperyalist girişimin karşısındadır. Eğitim olanaklarının geliştirilmesi, kalitesinin arttırılması ve herkesin eşit bir şekilde eğitim alabilmesi amacıyla, kamu bütçesinden silahlanmaya değil, eğitime daha fazla pay ayrılmasını talep eder. Bilimin ve teknolojinin insanların ve doğanın ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerektiğini savunan Genç-Sen, insanlığın var oluşunu tehdit eden çevresel sorunların çözülmesini ve doğayla uyumlu daha sağlıklı bir dünyada yaşamamızı sağlayacak bütün talepleri ve çalışmaları destekler. Genç-Sen öğrencilerin aldığı eğitimi ve yaşam koşullarını etkileyen; ekonomik, siyasal sosyal ve kültürel haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütür.-Burs karşılığı çalışma programlarının kaldırılmasını, tüm öğrencilere öğrenimleri boyunca karşılıksız burs verilmesini,-Harç, katkı payı gibi her türden paralı eğitim uygulamalarının kaldırılmasını,-Ders kitaplarının ve diğer eğitim araçlarının ücretsiz olarak temin edilmesini,-Öğrenci olan herkesin toplu taşıma araçlarından; sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerden parasız yararlanabilmesini,-Tüm öğrencilerin, sağlık kurumlarından parasız hizmet alabilmesini,-Tüm öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını,-Kamuya bağlı sosyal tesislerin yaz aylarında tatil yapmak üzere öğrencilerin kullanımına açılmasını,-Lise ve üniversite öğrencilerinin staj yoluyla ücretsiz olarak çalıştırılmasına son verilmesini, hak ettikleri ücret ve şartların sağlanmasını,talep eder. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan neo-liberal dönüşümün eğitimdeki yansıması özelleştirmeler, paralı eğitim, diplomalı işsizlik gibi sorunlardır. Genç-Sen eğitimin ve bilimin şirketlerin çıkarları doğrultusunda değil, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçları, gelişimi ve isteği doğrultusunda verilmesi gerektiğini savunur. -LGS, ÖSS, AOBP, TUS, KPSS, ALES gibi bilim dışı, rekabet mantığı içeren tüm sınavların ve uygulamaların kaldırılarak isteyen herkesin yetenek ve ilgisi doğrultusunda parasız eğitim alabilmesini ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını ve öğrencilerin hakları konusunda bilgilendirilmesini-Eğitimde cinsiyetçiliğe karşı kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmasını-Okul sonrasında yine herhangi bir sınava tabi olmadan okuduğumuz alanlara yönelik iş garantisiyle birlikte sigortasız ve güvencesiz çalıştırmaya son verilmesinitalep eder.

Demokrasi ve katılımcılık

Genç-Sen'in yapacağı çalışmalara dair kararlar her okuldaki şubelerde, hatta bölümlerde ve fakültelerde temsilcilikler oluşturularak, aşağıdan yukarıya doğru demokratik olarak, en geniş katılımlı toplantılarda alınır. Genç-Sen üyesi her öğrenci düşüncelerini bu toplantılarda özgürce ve eşit olarak ifade edebilir. Öğrencileri ilgilendiren konularda öğrencilerin belirleyici taraf olması gerektiğini savunan Genç-Sen, öğrencilerin görüş ve taleplerinin yaygın bir şekilde duyulmasını ve hem okullarda hem de genel olarak toplumsal alanda güçlü bir şekilde temsil edilmelerini hedefler. -Öğrencilerin sendikal örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını-Ders programlarının ve müfredatın belirlenmesinde-Yurt yönetimlerinde-Yemekhane, kantin, spor salonu, atölye gibi tesislerin kimler tarafından nasıl yönetileceğinde ve buralarda uygulanan fiyatların belirlenmesinde söz ve karar hakkımızın olmasını-Okul bütçelerinin öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar tarafından yönetilmesini-Okullarımızdaki müdür, dekan, rektör gibi yöneticilerin öğrencilerin de katıldığı seçimlerle belirlenmesini-Lise ve üniversitelerdeki gerici disiplin yönetmeliklerinin, kamera ve turnike uygulamalarının kaldırılmasını, güvenlik görevlilerinin, polisin ve jandarmanın okullardan çıkarılmasını, - Öğrencilerin; üniversite yönetimlerinde; söz-yetki-karar hakkını,- YÖK'ün kaldırılarak eğitimin baskıcı ve ezberci değil, özgür ve demokratik olmasını talep eder.

Dayanışma ve birlik

Öğrenciler ve öğrenci sendikaları okullarda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlikte hareket ettiği oranda etkili ve güçlüdürler. Bu yüzden Genç-Sen Türkiye genelinde bütün okullarda ortak talepler etrafında kampanyalar yürütürken, tek bir okuldaki küçük bir sorunun aşılabilmesi için de bütün okullardan dayanışma almayı ve birleşik öğrenci hareketi yaratmayı hedefler.

Yaşadığımız sorunlar toplumun büyük bir kısmını ilgilendirdiği için, Genç-Sen öğrenci sorunları üzerinden olduğu gibi; emek, barış, demokrasi gündemiyle toplumsal sorunlar üzerinden de sendika ve diğer kitle örgütleriyle ortak çalışmalar yaparak bu konularda ortak mücadele etmeyi amaçlar.

Toplumsal Dayanışma

Genç Sen; piyasacı eğitim sisteminin yarattığı "ben" vurgusunun yerine "biz" vurgusunu öne çıkarmaktadır. Kişisel gelişimini piyasa ihtiyacına göre ayarlayan, hayattaki her alanı CV olarak gören kariyerist, başarıyı "kaç kişiyi geçmişim?"e indirgeyen rekabetçi ve bireyci kültüre karşı toplumu toplum yapan temel özellikleri ön plana çıkartan, dayanışma ve yardımlaşma kampanyaları düzenler ve bu tür kampanyaları destekler.

Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!

Söz, yetki, karar öğrencilere!

Diplomalı işsiz olmayacağız!