Tüzük

| 14 Ekim 2009 ÇarşambaBÖLÜM 1: GENEL TANIM

SENDİKANIN ADI

Madde 1 – Sendikanın adı, Öğrenci Gençlik Sendikasıdır. Kısaltılmış adı GENÇ-SEN’dir.

SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Madde 2 – Sendikanın merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Abide-i Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sk. No: 117 Şişli /İstanbul’dur.

SENDİKANIN AMAÇLARI
Madde 3 – Sendika,
İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün öğrencilerin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, anadilde eğitim hakkı, siyasal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar.
BÖLÜM 2: ÜYELİK ÜYELİĞE KABUL

Madde 4

- Sendikaya öğrenci olmak dışında başka bir koşul aranmaksızın herkes üye olabilir.
Bu tanım; lise, üniversiteye hazırlanan lise mezunları, lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun olan öğrencinin 1 yıl süreyle sendikayla ilişiği isteğe bağlı olarak devam eder.
Bunun tek istisnası; bir kesime yönelik ırkçı, cinsiyetçi, homofobik gibi ayrımcı yaklaşımlarda bulunanlar sendikaya üye olamaz, üye ise bu davranışlar üyelikten çıkartma sebepleridir.

Sendikaya üye olmak isteyenler başvuru belgesini doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendika merkez ya da şubelerine verir.
Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir.
Üyeler, yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çekilebilirler

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 5- Üyelik,

a) Üyelik için aranan öğrencilik kriterinin son bulması
b) Üyenin ölümü durumunda düşer.

Ancak; bağlı bulunduğu okuldan atılan öğrencinin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder.
KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK
Madde 6- Sendikanın bir konfederasyona ve amacına uygun uluslararası üst kuruluşa üye olabilmesi ya da ayrılabilmesi, Genel Kurul delege ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.
BÖLÜM 3: SENDİKANIN YAPISI
Şube Organları
Madde 7-
a) Bölüm Meclisi
b) Fakülte Meclisi
c) Üniversite Meclisi
d)
Üniversite Yürütme Kurulu
e) İl Koordinasyonu
f) İl Meclisi
Genel Merkez Organları
a) Merkezi Genel Kurul
b) Temsilciler Meclisi
c) Merkez Yürütme Kurulu
d) Merkez Hukuk Kurulu
e) Denetleme Kurulu
ŞUBELERİN OLUŞUMU
Madde 8- En az 20 üyeye sahip olan her üniversite Genel Merkez Yürütme Kuruluna yapacağı bildirimle şube olarak faaliyetlerine devam eder. Temsilciler meclisinde temsil edilme hakkını kazanır.
Şube açmak için yeterli üye sayısına erişemeyen ama en az 7 üye ye sahip olan üniversiteler Genel Merkez Yürütme Kuruluna bağlı temsilcilik açabilir. Temsilcilikler bir kişiyle temsilciler meclisi ve il koordinasyonunun bulunduğu illerde koordinasyona katılabilir. Bu temsilci söz hakkı sahibidir ancak oy hakkı yoktur.
Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun olup 1 yıl süreyle üyeliği devam eden kişiler dışında kalan, sendika üyeleri kendi alanlarına göre; lise ve dershane öğrencileri, diplomalı işsizler platformu adıyla örgütlenir.
Bölüm Meclisi
Madde 9- Aynı bölümde olan sendika üyelerinin toplamından bölüm meclisi, bir fakülteye bağlı tüm sendika üyelerinin toplamından ise fakülte meclisi oluşur.
Bu meclisler kendi alanlarında her türlü karar alma yetkisine sahiptir. İhtiyaca bağlı olarak bölüm ve fakülte meclisleri sayısı yine meclis tarafından belirlenen yürütme kurulları ve temsilci seçebilir. Bu temsilciler; sendikaya üyelik başvurusunu almak, üst organlarla iletişimi sağlamakla ve kendisini yetkilendiren meclis tarafından verilen başkaca görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Üniversite Meclisi
Madde 10- Şubenin en yetkili organıdır. Bir üniversiteye bağlı bulunan sendika üyelerinin tamamından oluşur. Üniversitenin bütünü ilgilendiren ve sendikanın genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılacak her türlü faaliyetin kararını alır.
Her eğitim dönemi başında toplanması zorunludur.
Her dönem başında yapacağı toplantıda Üniversite Yürütme Kurulu üyelerini seçmeye yetkilidir.
Üniversite Yürütme Kurulu
Madde 11- Üniversite meclisi tarafından geri çağırma hakkı saklı kalmak şartıyla seçilir. Şubenin ihtiyacına bağlı olarak en az 3 en fazla 11 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üye sayısı da üniversite meclisi tarafından belirlenir.
En az 15 günde bir kez toplanmak zorundadır.
Yürütme Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir kişiyi şube sözcüsü olarak görevlendirir. Aynı zaman kendi aralarında üye sayısı oranında temsilciler meclisine gönderilecek olan temsilcileri belirlerler.
Yürütme Kurulunun görevleri;
a. Üniversite meclisi tarafından alınan kararları icra etmek
b.Dönem içinde toplanan ödenti miktarını ve üye listelerini düzenleyip Merkez Yürütme Kuruluna göndermek zorundadırlar
İl Koordinasyon
Madde 12- Birden fazla şubenin olduğu illerde şubeler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla şube temsilcilerinden oluşturulur. Üye sayısı 50’yi aşan şubeler her 50 kişiyi temsil etmek üzere bir kişi daha yollar.
İl Meclisi
Madde 13- Bir ildeki bütün sendika üyelerinin katılımı ile oluşur.
İhtiyaca bağlı olarak koordinasyon üyelerinin salt çoğunluğu ya da il çapındaki üyelerin 1/5’inin istemi üzerine il meclisi toplanabilir. İl düzeyinde yapılacak çalışmaların kararını almaya yetkilidir.
GENEL MERKEZ ORGANLARI
OLAĞAN GENEL KURUL

Madde 14- Olağan Genel Kurul, sendikanın en yetkili organıdır.
Genel Kurul, sendikanın üye sayısı 1000’in altında ise üyelerin katılımı ile, 1000’den fazla ise sendikanın toplam üye sayısına göre seçilmiş delegeler temsilciler ve merkez yürütme organı üyelerinden oluşur.

OLAĞAN GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI

Madde 15- Olağan Genel Kurul her yıl Haziran ayında toplanır. Genel Kurulun toplanacağı tarih, yer ve gündemleri Temsilciler Meclisi tarafından belirlenir.

a) Genel Kurul; Genel Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile sendika üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, toplam üye ya da delege sayısının üçte birinden az olamaz.
b) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
a) Genel Kurula sunulacak Genel Yürütme Kurulu ve Hesap Raporu, gelecek döneme ilişkin çalışma programı teklifi ile toplantı yer, gün, saat ve gündeminin üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

b) Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı istemi halinde gündeme ilave yapılır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 16- Temsilciler Meclisi tarafından ya da son Olağan Genel Kurula katılma hakkına sahip olmuş, üyelikleri devam eden üyelerin beşte birinin birlikte yazılı ve gerekçeli istemi üzerine ya da Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul yalnızca toplanma nedeni olan gündeme ilişkin karar alabilir.

OLAĞAN GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17-

Olağan Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkez Yürütme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçmek,
b) Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla tüzük değişikliği yapmak

c) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanmak,
d) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar verilmesi
e) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar verilmesi,
f) Bir sonraki Genel Kurul’a kadar sendikanın politik yönelimini belirler.
g) Aidat miktarı ve değişimini belirlemek
TEMSİLCİLER MECLİSİ
Madde 18- Şubelerden seçilen temsilciler ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Şube olma hakkı kazanan her üniversite en az bir temsilci yollar. Ancak üye sayısı 50’yi aşan şubeler her 50 üyeyi temsil etmek üzere birden fazla da temsilci yollar.
Temsilciler Meclisi, Genel Kuruldan sonra sendikanın en yetkili organıdır ve en az 2 ayda bir salt çoğunlukla toplanır.
Temsilciler Meclisi;
a. İki toplantı arasındaki çalışmaları değerlendirir,
b. Sendikanın genel politik plan ve programını oluşturur.
c. Şubeler arasında bilgi ve deneyim aktarımını sağlar.
MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU
Madde 19- Merkez Yürütme Kurulu, geri çağırma hakkı saklı kalarak Genel Kurulu tarafından seçilen 13 asil üyeden oluşur. Ayrıca asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.
Merkez Yürütme Kurulu genel kuruldan itibaren üç gün içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapar.
Merkez Yürütme Kurulu gerekli görülen hallerde üçte iki çoğunluğunun kararı ile görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.
MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20- Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı tüzüğün ve Temsilciler Meclisinin verdiği yetkiler çerçevesinde yönetir ve;
a) Üçüncü şahıslara, kurum ve kuruluşlara karşı, Sendika’yı temsil eder,
b) Temsilciler Meclisini 2 ayda bir toplamak ve toplantı yer, saat ve gündem önerilerini olağan toplanma süresinde 15, olağanüstü durumlarda makul bir sürede temsilcilere bildirir,
c) Temsilciler Meclisinin kararlarına uygun olarak; sendikanın çalışma programını yapar,
d) Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,
e) Gelecek döneme ilişkin çalışma programını, dönem etkinlik raporunu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar,
f) Genel Kurul ve Temsilciler Meclisince verilen öteki görevleri yapar.
g) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlar ve yürütür.
h) Temsilciler Meclisine katılır.
Merkez Yürütme Kurulu, en az on beş günde bir, salt çoğunlukla olağan, ihtiyaç dahilinde Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
MERKEZ HUKUK KURULU

Madde 21- Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte beş yedek üye seçilir.
Merkez Hukuk Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 22- Merkez Hukuk Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Kurul’a raporunu sunar. Üyelikten çıkarma Genel Kurul kararıyla gerçekleşir.
Merkez Hukuk Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun ve şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir.
Merkez Hukuk Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.
Merkez Hukuk Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yürütme Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin de görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
MERKEZ DENETLEME KURULU
Madde23 - Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir.
Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 24 - Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının, tüzüğe, Temsilciler Meclisi ve Genel Kurul Kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağan denetlemeler dört ayda bir ve Genel Kurul toplantıları öncesinde yapılır. Merkez Yürütme Kurulunun, Temsilciler Meclisi ve soruşturma nedeniyle Merkez Hukuk Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapılabilir.
Şube üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine şubeleri de denetler.
Denetleme sonunda gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir.
Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yürütme Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin de görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
BÖLÜM 4: PARASAL KONULAR
GELİRLER
Madde 25 - Sendikanın gelirleri şunlardır:
a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,
b) Bağış ve yardımlar.
GİDERLER
Madde 26 - Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.
Sendika bütçesinden üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez.
BÖLÜM 5: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YÖNETMELİKTE DÜZENLEME
Madde 27- Sendika, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir.
TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI
Madde 28 - Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve seçilmiş kurullar salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.
ÇALIŞMA BİRİMLERİ
Madde 29 – Sendika; Merkez Yürütme Kurulu ya da şubelere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma, örgütlenme, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim, kadın, psikoloji ve benzeri konularda daha verimli çalışma yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler oluşturur. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve başkaları çalıştırılabilir.
CEZALAR
Madde 30 - Sendika, merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.
Temsilcilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır. Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, temsilcilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, temsilcilik görevi düşer.
Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.
İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.
Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.
Verilen cezaya ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.
FESİH VE DEVİR
Madde 31 - Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır-taşınmaz malvarlığı, sendikanın amacına en yakın sendikaya bırakılır.
TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR
Madde 32 - Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:
a) Üye kayıt defteri,
b) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarıyla Temsilciler meclisinin önerilerinin numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,
c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
d) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar.
Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.
SEÇİMLER
Madde 33 - Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında yapılacak organ seçimlerinde gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.
Her kademedeki temsilciler, aynı organa üst üste üç dönemden fazla seçilemezler.
Merkez ve Şube Yürütme Kurullarının üyelerinin en az %40 kadınlardan oluşur.
BÖLÜM 6: GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 - Sendikanın yeni örgüt ve tüzüğüne göre yapılacak olan olağan genel kurul sonrasında oluşturulacak organların teşkiline kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:
1-Simin Gürdal
Vişnezade Mahallesi Şair Nedim Caddesi Afacan Sokak No:9/2 Beşiktaş/ İstanbul
2-H. Görkem Turan
Kırmızıtoprak Mahallesi Güçlü Sokak Güçlü1 Sitesi D Blok No:6/7 / Eskişehir
3-Ozan Kaya
İslambey Mahallesi İslambey Caddesi No: 5/9 Eyüp/ İstanbul
4-Umut Kocagöz
Kuruçeşme Mahallesi Şebboylu Sokak Baykal Apartmanı No:5/2 Acıbadem/ İstanbul
5-Gözde Mutlucan
Bozkurt Mahallesi Eşrefefendi Sokak Nil Apartmanı 68/3 Pangaltı / İstanbul
6-Zeliha Kabataş
Piyale Paşa Mahallesi Şark Sokak No:20/ 9 Okmeydanı/ Beyoğlu
7-Dilek Demirel
Ahmetpaşa Mahallesi Seymen Sokak Genç Apartmanı No: 3/5 Osmangazi/ Bursa
8-Kıvanç Eliaçık
Pamukkale 9 59/1 Mavişehir/ İzmir
9-Emrah Arıkuşu
Davutpaşa Mahallesi Kurusebil Sokak No: 28/9 Fatih/ İstanbul
10-Ufuk Göllü
Fatma Sultan Mahallesi Çayırmeydanı Caddesi 7/5 Fatih/İstanbul
11- Ozan Ersan

Omorfo Mahallesi 421 Sokak No: 167/6 Yüzünciyıl Çankaya/ Ankara
12-Dilek Şahan
Menderes Mah. Süleyman Türkmani Caddesi 70.Sokak Aycem Apartmanı No:1/7 Kırşehir
13- Deniz Kantar
Kardelen Mahallesi 295.Sokak No:29 Batıkent / Ankara

Geçici madde 2- Sendikanın temel ve ilkeleri ve çizgisi genel kurul tarafından karalaştırılacak olan manifesto metni ile belirlenir.
Geçici madde 3- Genç-Sen Anayasanın 90.Maddesi hükmü gereğince, Türkiye’nin Usulüne göre imzaladığı ve onayladığı, kanun hükmünde bulunan Uluslar arası Sözleşmeler;
a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. ,
b) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 8.,
c) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşmenin 22.,
d) Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı,
e) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 12., maddesi ile
5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.
BÖLÜM 7: YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
Madde 34 - Bu Tüzük valiliğe verildiği günden itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 35- Bu tüzük hükümlerini GENÇ-SEN Merkez Yürütme Kurulu yürütür.